Съвременното изкуство

Един от начините да видим света днес с други очи е, чрез изкуството. Съвременното изкуство представя начина на мислене на международни културни и погледа и към многообразието от изкуства, дизайн и архитектурата. В края на XXвек и до наши дни то се заражда и развива, а днес много от музеите на съвременно изкуство, приемат Съвременното изкуство за съвременно такова, което се появява след Втората световна война.

Историята на Съвременното изкуство започва в по-далечните години към 1970, когато отправна точка и важен фактор, който рефлектира са драстичните промени в културния и политически живот на хората.

И у нашата неголяма страна, България, съществуват неправителствени организации, които носят името на Институт за съвременни изкуства.

Не случайно и една от темите, в която силно се набляга в наши днес е свързана с приобщаване на децата към изкуствата. Тези идеи подканят всеки родител да не пренебрегва идеята и да стимулира детето талант да се възползва от възможностите си и да покаже на света, това, което му е заложено. Изкуството приобщава и стимулира детското въображение, като безпрекословно подпомага и неговото развитие.

Често, когато се заговори за развитие и образование на децата, много от родителите бъркат нещата, ограничавайки ги единствено до знанията да умеят да четата и пишат. Уви, общото образование не е достатъчно единствено за възпитателния и образователен потенциал. В него наред с кино, литература, театър, музеи, са водеща част и средства за масова информация и представят история и настояще. Подтикване на детето към света на изкуствата може в голяма степен да разшири кръгозора, да обогати духовния свят, да открие креативното мислене и въображение у подрастващо, а също да разгърне възможностите за художествения усет, креативно мислене и разбиране на критиката.

Изследвания и проучвания през изминалите години доказват, че с покачване обема от занимания и умения, занимания като музика, живопис, литература допринасят в голяма степен за развитие на децата, занимавайки се с тях от ранна детска възраст.

Обяснение намира и факта, че деца, които изостават от връстниците си още в детската градина, намират развитие в области като изкуства. Така например по различни програми са въведени допълнителни часове за тези деца, които съчетават таланта и изкуството на музика, математика и езици с останалите предмети, което значително допринася децата да се развиват еднакво добре.

По време на занятия като изобразително изкуство при децата се развиват и усвояват названия на форми, цветове, пространствени обозначения, подпомага се обогатяването на речника, чрез помагала от самото изкуство и т.н.